GÜVENLİK KORUCUSU
TEMİNİ BAŞVURU
 
KILAVUZU
 
2018
 
 
 
 
 
 
 
 
BAŞVURULAR 06/09/2018-24/09/2018 TARİHLERİ ARASINDA
ÖZALP İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA YAPILACAKTIR.
 
 
YAZIŞMA ADRESİ
 ÖZALP İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
 
İNTERNET ADRESİ
(www.ozalp.gov.tr.)
 
TELEFON NUMARASI
0 432 712 20 04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İÇİNDEKİLER
 
 
 
 
 
  1. YASAL DAYANAK
 
 
B.     GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI
 
 
C.     MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ
 
 
Ç.     SINAV TARİHLERİ
 
 
D.     ARANACAK ŞARTLAR
 
 
E.     MÜRACAATTA İSTENECEK BELGELER
 
 
F.      FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ
 
 
G.     MÜLAKAT SINAVI
 
 
Ğ.     SEÇME VE DEĞERLENDİRME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.     YASAL DAYANAK
 
         1.   442 sayılı Köy Kanunu,
         2.   09 Ocak 2008 tarihli ve 13105 sayılı Geçici Köy Korucuları Yönetmeliği.
         3.   JGY 202-24 Geçici Köy Korucuları Yönergesi
4.  İçişleri Bakanlığının 10 Mayıs 2018 tarihli ve 12229819-165.04-E.3363 sayılı yazısı   
         5.   Van Valiliğinin 03 Eylül 2018 Tarih ve Sayı:73366987-0450-3399871/ sayılı Gk Alım  
         konulu yazısı.
 
 
B.     GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI:
 
         Çeşitli sebeplerle azalan Güvenlik Korucusu (GK) sayılarının takviye edilmesi maksadıyla; Özalp İlçesine bağlı, A.Akçagüller Mahallesi (3) A.Balçıklı Mahallesi (1),A.Koçkıran Mahallesi (5), A.Mollahasan Mahallesi (2) Bağrıaçık Mahallesi (9), Boyaldı Mahallesi (7), Çavdarlık Mahallesi (3),Dönerdere Mahallesi (1), Eski Emek Mahallesi (6), Hazine Mahallesi (3), Karlıyamaç Mahallesi (8),Yumruklu mahallesi (2), Yünkuşak Mahallesi (4) mahallelerinde görev yapmak üzere toplam (54) Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır. GK’lar ilgili mevzuatla kendilerine verilen görevleri icra edecekler ve özlük işlemleri mülki idare amiri adına İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülecektir.
 
 
C.     MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:
 
         Müracaatlar; duyurunun yapıldığı 06/Eylül/ 2018 tarihinden,24/Eylül/ 2018 günü mesai saati sonuna kadar dilekçe ile şahsen Özalp İlçe J.K.lığına yapılacaktır. Dilekçe ekine istenen belgeler konacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
 
Ç.     SINAV TARİHLERİ:
 
         GK adayları, Özalp Kaymakamlığınca oluşturulacak Heyet tarafından şahısların müracaatlarının tamamlanmasına müteakip Özalp İlçe J.Komutanlığında Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine (Spor Testi) tabi tutulacaktır, test tarihi müracaatı olumlu sonuçlananlara ayrıca bildirilecektir. Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar Özalp İlçe J.Komutanlığında mülakat sınavına alınacaktır. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (Spor Testi) ve mülakata katılacak adaylar yanlarında nüfus cüzdanlarını getireceklerdir.
 
 
 
 
 
 
 
 
D.     GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR:
 
(a)         Türk vatandaşı olmak.
(b)         Askerlik hizmetini yapmış olmak.
(c)          40 yaşından büyük olmamak, yeterli sayıda aday bulunmaması halinde 50 yaşını aşmamış olmak.
(ç)          Okuryazar olmak.
(d)         Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
(e)         5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak.
(f)          Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan karşılanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
(g)         3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.
(ğ)         Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.
(h)         Hali hazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek.
(ı)           Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak.
(i)           Siyasi parti üyesi olmamak.
(j)           Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak.
 
 
E.     İSTENEN BELGELER:
 
1.      Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
2.      Diploma veya okur-yazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge,
3.      Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge,
4.      Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesine ve silah kullanmasına engel bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,
5.      6 adet vesikalık fotoğraf,
6.      Sabıka kaydı,
7.      İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi.
(Müracaat ve sonrasında ibraz edilen tüm belgelerde sahtecilik yapıldığı tespit edilirse göreve son verilecek ve yasal işlem başlatılacaktır.)
 
 
F.      FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ:
 
Müracaatı olumlu sonuçlanan Adaylar Özalp İlçe J.Komutanlığında, Koşu, Mekik ve Şınav branşlarında Fiziki Yeterlilik Testine tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi’nde EK-A’da bulunan cetvel doğrultusunda puanlama yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik, Koşu) ortalaması en az 50 puan olacaktır. Bir branştan 40’ ın altında puan alan aday başarısız sayılacaktır.
FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ (ŞINAV, MEKİK, KOŞU) PUAN TABLOSU EK-A’DADIR.
 
 
G.     MÜLAKAT :
 
       Fiziki Yeterlilik Testinde başarı olan adaylar Mülakata alınacak olup mülakat tarihi heyet tarafından belirlenerek bildirilecektir. Özalp İlçe J.Komutanlığında yapılacaktır. Mülakatta adaylar komisyon tarafından EK-B’deki “Değerlendirme Kriterleri” de esas alınarak 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 
 
Ğ.     SEÇME VE DEĞERLENDİRME:  
 
Fiziki yeterlilik testi ve mülakat puanı ortalaması adayların genel sıralamasını oluşturacak,  komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucu görevlendirme işlemleri başlatılacaktır. Tüm kriterlerin değerlendirilmesi sonucu eşitlik durumunda eğitim, yaş, vücut kitle indeksi kriterlerine bakılacak, eşitliğin bozulmaması durumunda göreve alım işlemi kura ile belirlenecektir. Asil (54), yedek (54) GK adayı belirlenecektir. Sonuçlar kaymakamlık internet sitesinde açıklanacaktır.
 
Yeterli sayıda başarılı GK adayı olmaması durumunda yeniden değerlendirme yetkisi komisyona aittir.
 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ EK-B’DEDİR.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                MEKİK TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU
 
 
TEKRAR SAY.
YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN
20 – 30
31-40
41-50
 
 
 
36 ve üzeri
100
 
 
 
 
 
35
98
 
 
 
 
 
34
96
 
 
 
 
 
33
94
 
 
 
 
 
32
92
 
 
 
 
 
31
90
100
 
 
 
 
30
88
98
 
 
 
 
29
86
96
 
 
 
 
28
84
94
 
 
 
 
27
82
92
 
 
 
 
26
80
90
100
 
 
 
25
75
88
98
 
 
 
24
70
86
96
 
 
 
23
65
84
94
 
 
 
22
60
82
92
 
 
 
21
55
80
90
 
 
 
20
50
75
88
 
 
 
19
45
70
86
 
 
 
18
40
65
84
 
 
 
17
34
60
82
 
 
 
16
30
55
80
 
 
 
15
25
50
75
 
 
 
14
20
45
70
 
 
 
13
15
40
65
 
 
 
12
10
34
60
 
 
 
11
5
30
55
 
 
 
10
 
25
50
 
 
 
9
 
20
45
 
 
 
8
 
15
40
 
 
 
7
 
10
34
 
 
 
6
 
5
30
 
 
 
5
 
 
25
 
 
 
4
 
 
20
 
 
 
3
 
 
15
 
 
 
2
 
 
10
 
 
 
1
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            ŞINAV TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU
 
TEKRAR SAY.
YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN
20 – 30
31-40
41-50
 
 
 
36 ve üzeri
100
 
 
 
 
 
35
98
 
 
 
 
 
34
96
 
 
 
 
 
33
94
 
 
 
 
 
32
92
 
 
 
 
 
31
90
100
 
 
 
 
30
88
98
 
 
 
 
29
86
96
 
 
 
 
28
84
94
 
 
 
 
27
82
92
 
 
 
 
26
80
90
100
 
 
 
25
78
88
98
 
 
 
24
76
86
96
 
 
 
23
74
84
94
 
 
 
22
72
82
92
 
 
 
21
70
80
90
 
 
 
20
68
78
88
 
 
 
19
66
76
86
 
 
 
18
64
74
84
 
 
 
17
62
72
82
 
 
 
16
60
70
80
 
 
 
15
55
68
78
 
 
 
 
 
 
                       3000 M. KOŞU TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU
 
SÜRE (DK SN)
YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN
20 – 30
31-40
41-50
 
 
 
13 00
100
 
 
 
 
 
13 20
97
 
 
 
 
 
13 40
94
 
 
 
 
 
14 00
91
 
 
 
 
 
14 20
88
 
 
 
 
 
14 40
85
 
 
 
 
 
15 00
82
100
 
 
 
 
15 20
80
97
 
 
 
 
15 40
77
94
 
 
 
 
 16 00
73
91
 
 
 
 
16 20
70
88
 
 
 
 
16 40
65
85
 
 
 
 
17 00
60
82
100
 
 
 
17 20
55
80
97
 
 
 
17 40
50
77
94
 
 
 
18 00
45
73
91
 
 
 
18 20
40
70
88
 
 
 
18 40
35
65
85
 
 
 
19 00
30
60
82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖZALP KAYMAKAMLIĞI GÜVENLİK KÖY KORUCUSU ALIMI İLANI
 
 
Özalp Kaymakamlık Makamından duyurudur.
Özalp İlçesi mülki sınırları(Jandarma Sorumluluk Alanı) içindeki Mahallelerinde (köylerinde) azalan GK sayılarının takviye edilmesi maksadıyla toplam  (54) Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır.
İstekliler, Özalp İlçe Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesinden (www. ozalp.gov.tr), Özalp Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden ya da Özalp İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir.
 
İsteklilere İlanen Duyurulur. Esenlikler Dileriz.
 
 
                                                           
Ferhat VARDAR
Özalp Kaymakamı